Služby

Montáž drevených konštrukcií

Komplexné služby v oblasti konštrukcií z dreva pre stavby a strechy. Zhotovujeme a montujeme drevené konštrukcie rôznych rozmerov a tvarov

DSCN0633-1024Tesárske práce

Dodávka a montáž krovu tradičnými aj modernými postupmi. Dodávka a montáž altánkov, drevených terás. Zhotovenie podhľadov, zvislých častí fasád z obkladového dreva a paluboviek. Dodávka stavebného reziva, eurohranolov, OSB dosiek, obkladového reziva.

Klampiarske práce

Dodávka a montáž odvetranej fasády, falcovanej, lisovanej a valcovanej strešnej a fasádnej krytiny z titánzinkového plechu, poplastovaného plechu, pozinkovaného plechu, medi a hliníka. Dodávka a montáž klampiarských prvkov strechy a fasády ( okapový systém, úžlabia, lemovania, oplechovania atík a parapetov, a.t.ď.).

Pokrývačské práce

Dodávka a montáž skladaných strešných krytín z betónu ( BRAMAC ), pálených škridiel ( Tondach ), cementovláknitých šablón Cembrit, asfaltových šindľov a drevených šindľov. Dodávka a montáž doplnkov striech zo skladaných krytín. Dodávka a montáž strešných okien ( VELUX, FAKRO … ).

Likvidácia azbestuLIKVIDÁCIA AZBESTU – ZAHŔŇA

 • poradenstvo a konzultácie
 • vypracovanie potrebnej dokumentácie pre RÚVZ k vydaniu povolenia na demontáž
 • podanie žiadosti k vystaveniu povolenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vydané príslušným orgánom OÚŽP
 • správne poplatky na RÚVZ a OÚŽP
 • vytvorenie kontrolovaného pásma
 • stabilizácia azbestových materiálov – penetračný postrek
 • demontáž a likvidácia azbestových materiálov odborne vyškoleným personálom
 • zabalenie do hermeticky uzavretých PE vriec s nápisom „Nebezpečný odpad“
 • dekontaminácia prostredia
 • preprava zabaleného a stabilizovaného azbestového odpadu na skládku nebezpečného odpadu šoférmi s platným osvedčením ADR.
 • uloženie nebezpečného odpadu na skládke
 • poplatok za uskladnenie
 • odovzdanie dokumentácie po uhradení faktúry (originál potvrdenie zo skládky NO, záverečná správa, potvrdenia z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a povolenie zo Životného prostredia)

LIKVIDÁCIA AZBESTU – VYHLÁŠKA

Podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z všetky stavebné materiály obsahujúce azbest sú zaradené do kategórie nebezpečných odpadov. Odstraňovanie azbestu či už v interiéry alebo exteriéry môže vykonávať len firma, ktorá má na to oprávnenie od ministerstva životného prostredia. Zneškodnenie azbestu prebieha na skládke nebezpečných odpadov, ktorá má oprávnenie prevziať takýto odpad a môže ho prevziať len od firmy s odbornou spôsobilosťou na podnikanie.

Čo to znamená v praxi? Ak by ste si sami napr. azbestovú krytinu – eternit zlikvidovali zo strechy a odniesli tento odpad na skládku, tak Vám tento odpad nijaká skládka neprevezme a hrozí Vám trestné oznámenie za neodbornú manipuláciu, nakladanie a zneškodnenie nebezpečného odpadu.
Likvidácia azbestu neoprávneným osobám, firmám:
Dnešná legislatíva nepovoľuje likvidáciu azbestu, nakoľko pri manipulácii s azbestom sa uvoľňujú vlákna, ktoré sú zdraviu škodlivé. Žiadna skládka nesmie prevziať odpad obsahujúci azbest, ktorý nie je stabilizovaný pred manipuláciou s ním aj po nej. Pri zistení – udaní, hrozí dotyčnému,ktorý nedodrží legislatívu, pokuta:
Fyzická osoba, právnická osoba od 2.000,00 EUR do 50.000,00 EUR

Úrad životného prostredia SR vo výške:
Fyzická osoba od 5000,00 EUR do 11.730,00 EUR
Právnická osoba od 5000,00 EUR do 16.596,95 EUR
Neoprávnená preprava nebezpečného materiálu AZBEST do 165 969,59 EUR